Regels en reglementen

Stel dat we in het verkeer geen regels hadden opgesteld. Zou het dan veilig zijn om de weg op te gaan? Nee. Daarom hebben we in school ook regels en reglementen opgesteld. Die moeten ertoe leiden dat het ‘sociale verkeer’ in de school op een soepele en efficiënte manier wordt geregeld. In de praktijk betekent het dat die regels en reglementen bij iedere leerling bekend behoren te zijn. Hieronder zijn ze kort beschreven. Gezamenlijk kunnen we zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving waar het goed en inspirerend studeren is.

 

Verlofregelingen

Bij familieomstandigheden wordt een schriftelijk verzoek ingediend bij de sectordirectie, waarna aangegeven wordt of men officieel verlof krijgt. Om verlof aan te vragen kunt u dit formulier gebruiken.

 

Lestijden en roosters

De school is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Daar veel leerlingen niet in Emmen wonen en velen, vooral in het najaar en in de winter, van dat openbaar vervoer gebruik maken, zijn de lestijden aangepast aan de aankomst- en vertrektijden van de bussen. De lessen die 50 minuten duren, worden volgens een rooster zo gelijkmatig mogelijk over de week verdeeld. We proberen het lesrooster zo samen te stellen dat alle lessen aaneengesloten worden gegeven. Voor de lagere leerjaren lukt dat praktisch altijd. Een lesdag bestaat meestal uit 7, 8 of 9 lesuren; op sommige dagen kan dat minder zijn.  De lessen starten om 08.35 uur en lopen door tot maximaal 16.00 uur.

 

Schoolverzuim

Elke dag wordt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij elk lesuur nauwkeurig bijgehouden. Bij afwezigheid wegens ziekte verwachten we dat de school voor 09.00 uur op de hoogte gesteld wordt via de zgn. absentielijn in Emmen, telefoonnummer (0591) 657975. Als niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, wordt contact met thuis opgenomen. Bij langdurige afwezigheid door ziekte onderhoudt de mentor contact met de leerling en zorgt ervoor dat hij of zij huiswerk krijgt. In geval van spijbelen neemt de school passende maatregelen. Bij herhaaldelijk of langdurig verzuim wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

 

Lesuitval en tussenuren

Als er een tussenuur ontstaat, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, wordt dat lesuur in de lagere klassen bijna altijd overgenomen door een andere docent. Dat is mogelijk, omdat alle docenten voor een dergelijk 'stand-by-uur' worden ingeroosterd. Daarnaast is voor de onderbouw de maatregel van 'bijzitten' getroffen. Leerlingen gaan in tweetallen bijzitten in lessen van andere docenten. Zijn de mogelijkheden van stand-by-uren en bijzitten uitgeput, dan kunnen de leerlingen terecht in de schoolzaal, de leerlingenruimte of in het stiltelokaal waar zij kunnen leren of huiswerk maken. Lesuitval leidt veelal tot roosterwijzigingen voor die dag.

 

Schoolregels

Elke samenleving kent regels. Als iedereen zich daaraan houdt, verlopen de zaken beter en plezieriger. In samenwerking met de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Emmen heeft het Hondsrug College de volgende regels opgesteld die voor alle scholen in onze regio gelden:

 • Respecteer de ander.
 • Discrimineren en pesten worden niet geaccepteerd.
 • Ga netjes met andermans spullen om, veroorzaak geen overlast en houd de school en omgeving schoon.
 • Alcohol- en drugsgebruik, handel in drugs en wapenbezit in en in de omgeving van de school zijn verboden.
 • Van diefstal en drugsgebruik, handel in drugs, wapenbezit, intimidatie en vernieling wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Naast deze basisregels gelden op de school een aantal gedragsregels. Deze staan vermeld in de gids van de afzonderlijke sectoren, die bij het begin van elk schooljaar aan de leerlingen wordt uitgereikt.

 

Rechten en plichten

Voor de duidelijkheid over wat kan en mag, voor de goede verhoudingen tussen leerlingen en docenten, zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd in het leerlingenstatuut. Zo weten alle leerlingen wat zij van de school mogen verwachten en ook wat de school, de docenten en hun medeleerlingen van hen verwachten. Het statuut is vastgesteld na instemming van de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. In het begin van elk schooljaar wordt aan alle nieuwe leerlingen een exemplaar van het leerlingenstatuut uitgereikt.

 

Kenmerken dagelijks onderwijs 

Het dagelijks onderwijs is als volgt te kenschetsen:

 • Aandacht voor het leerproces van leerlingen.
 • Aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen.
 • Aandacht voor het bevorderen van zelfstandig leren.
 • Extra hulp voor leerlingen in de vorm van steunlessen.
 • Aandacht voor de veiligheid van leerlingen.

Midden in de samenleving

 • Ondernemend leren

 • Technologie

 • Maatschappelijk verantwoord

 • Techniek

 • Cultuur

Ondernemend leren

Op het Hondsrug College leer je bij alle opleidingen zoveel mogelijk in de praktijk. Natuurlijk zit je ook wel eens met je neus in de boeken, maar belangrijker is dat jij zelf ontdekt wat de wereld buiten de school te bieden heeft. Je bezoekt bedrijven, gaat in gesprek met ondernemers en start misschien wel je eigen zaak. Ondernemend leren, heet dat bij ons op school. Leren doe je tenslotte het beste door het zelf te doen.

Technologie

Bouw een oefen-app voor de brandweer, laat je eigen drone vliegen of scan een hunebed.  Als je van technologie houdt, kun je je hart ophalen op het Hondsrug College. Technologie is overal om je heen. In je smartphone, je iPad op school of de zelfscanner in de supermarkt.  Op dit gebied zijn er veel leuke en uitdagende banen te vinden. Onze school bereidt je daarop voor.

Maatschappelijk verantwoord

Het Hondsrug College is een school gebaseerd op protestants-christelijke principes. Respect voor de ander en je omgeving is voor ons erg belangrijk en dat komt in de lessen terug. Dat betekent ook dat we het goede voorbeeld geven. Op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld. In onze kantines zoek je tevergeefs naar een broodje braadworst of kroket. We kiezen voor broodjes gezond en gezonde sapjes.

Techniek

Ontdek de techniek achter zonnepanelen en windmolens. Zoek uit hoe je smartphone in elkaar zit. Het leuke is dat je voor de ontdekkingsreis door de moderne techniek vaak geen overal aan hoeft en smerige handen ook niet aan de orde zijn. Niks mis trouwens met degelijke beroepen als bijvoorbeeld timmerman of lasser. Ook hiervan brengen we je de fijne kneepjes bij.  Op het Hondsrug College zijn ze ook op technisch gebied van alle markten thuis.

Cultuur

Een museum bezoeken? Zelf een musical schrijven?  Je uitleven in de schoolband of zingen in het Hondsrugkoor?  Het kan allemaal op het Hondsrug College. Cultuur is namelijk helemaal niet saai of ingewikkeld maar vaak juist heel erg leuk. Wat te denken van breakdancen of rare hoeden maken? Je komt het tegen in de vakken Culturele- en Kunstzinnige Vorming, drama en muziek.