Medezeggenschapsraad (MR)

Om een school goed te laten functioneren is het van belang dat er een goed beleid wordt gevoerd en dat het beleid ook op de juiste manier wordt uitgevoerd en zo nodig wordt bijgesteld. Voor ouders en leerlingen is goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat van groot belang. Voor de leerkrachten is het daarnaast ook belangrijk dat er een goede rechtspositie is. Om al deze en andere zaken te behartigen en overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding te regelen, heeft elke school een MR. De MR is deels ‘toezicht houder’ en deels ‘meedenker’ voor het beleid binnen de school.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in onderstaande documenten: