Klachten, geschillen of misstanden?

Wanneer er klachten zijn over het onderwijs of een meningsverschil/conflict met een docent/medewerker dan wordt dat in eerste instantie met de desbetreffende docent/medewerker besproken. Afhankelijk van het resultaat kan het geschil worden voorgelegd aan de sectordirectie. In het uiterste geval wordt het College van Bestuur ingeschakeld. Mocht een leerling/ouder/verzorger niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kan er een klacht ingediend worden bij de geschillencommissie.

Uitgangspunt is dat verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld. In de school hebben wij ook vertrouwenspersonen waar leerlingen (ook) met hun klachten terecht kunnen. Als dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Verder zou het kunnen voorkomen dat iemand niet zozeer een geschil of klacht heeft maar een vermoeden van een misstand (de zogenaamde klokkenluider). Hiervoor geldt een aparte regeling.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in onderstaande documenten: