Rekenen

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt in 2013-2014 en 2014-2015 nog niet mee voor de examenuitslag. Een leerling kan in die jaren dus niet zakken doordat hij de toets niet haalt. Het resultaat van de rekentoets staat wel op een bijlage bij de cijferlijst van het examen. Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag.

Vergroten rekenvaardigheid

Het achterliggende doel van de rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. Op school (vmbo) en thuis (havo/vwo) bereiden de leerlingen zich voor op de toets. Voor het bepalen van de rekenvaardigheid van leerlingen zijn richtlijnen vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus. De minister wil hier mee garanderen dat leerlingen over voldoende rekenvaardigheden beschikken als zij het hoger onderwijs instromen.

 Opleiding  Referentieniveau
basisonderwijs1F
vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-32F
havo en mbo-43F
vwo3F
De uitslagregel in het Voortgezet Onderwijs

Er is momenteel sprake van een vierjarige transitieperiode met als doel in 2020 het rekenniveau van de leerlingen op het gewenste niveau te hebben gebracht.

Er zijn door verschillende commissies adviezen uitgebracht. Eén van die adviezen betreft een opklimmende slaagcesuur (van een 4,5 naar een 5,5) tijdens de transitieperiode. Tijdens de transitieperiode worden cijfers losgelaten en in plaats daarvan wordt met vaardigheidsscores gewerkt.

De vaardigheidsscore wordt, samen met een beoordeling ‘behaald’/’niet behaald’, vermeld op de cijferlijst bij het VO-diploma. De vaardigheidsscore geeft tijdens de transitieperiode een constant beeld van de beheersing van de rekenvaardigheden. Met deze score is de rekenvaardigheid van een leerling inzichtelijk voor bijvoorbeeld het vervolgonderwijs.

De transitieperiode gaat voor vmbo-KB, vmbo-GT, havo en vwo in vanaf het schooljaar 2015-2016. Voor vmbo-BB is dat een jaar later, namelijk vanaf 2016-2017. Tot dat moment blijft de regelgeving voor vmbo-BB leerlingen nog gelijk aan die van dit en vorig schooljaar. Zij hebben vanaf 2015-2016 wel recht op vier kansen.

ER-toets en vaardigheidsscores

De ER-toetsen zijn dit jaar afwijkende toetsen met een eigen vaardigheidsschaal, omdat het een pilot betreft. Zoals vaardigheidsscores op 3F niet kunnen worden vergeleken met die op 2F, zo is ook de vergelijking tussen 3F en 3ER en 2F en 2ER op dit moment nog maar gedeeltelijk mogelijk. De ER-toetsen zijn bovendien nog in ontwikkeling. Een definitieve vaardigheidsschaal is er daarom nog niet. Wat dit betekent voor de rapportage in de vierjarige transitieperiode, wordt later medegedeeld.

Het ontbreken van een vaardigheidsscore bij de ER-toetsen leidt tot een iets andere uitwerking bij het meenemen van een dit schooljaar behaald cijfer naar de examenuitslag in het volgende schooljaar. Als een kandidaat dit schooljaar voor de ER-toets een cijfer van 5 of hoger behaalt, dan heeft hij daarmee voldaan aan de eisen die volgend schooljaar gelden. Dit schooljaar geldt nog geen eis tot het vermelden van ER op officiële documenten. Voor het meenemen van het cijfer naar het volgende schooljaar is die vermelding echter wel noodzakelijk.

Rekentoets: herkansingen en afnamemoment in het VO

Leerlingen in het VO moeten de rekentoets in het voorlaatste- of laatste jaar afleggen. Alle leerlingen mogen de toets drie keer herkansen. Daarom is de eerste afname van de rekentoets voortaan in het voorexamenjaar gepland.
Deze herkansingen staan los van herkansingsmomenten bij het centraal examen.

Digitale toets

Scholen nemen de rekentoets digitaal af.

Grafische rekenmachine