Opleidingen


In het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) worden de leerlingen in principe voorbereid op doorstroming naar het mbo. Er is voor leerlingen van de mavo  nog een mogelijkheid door te stromen naar havo. Doel is, om de leerlingen een betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt te bieden. 

Leerwegen

Binnen het vmbo is sprake van leerwegen. Aan het eind van leerjaar 1 worden de leerlingen bevorderd naar één van de drie leerwegen die het Hondsrug College aanbiedt.
Voor leerlingen die pas in het 3e leerjaar op het Hondsrug College de lessen gaan volgen, wordt een passende leerweg gekozen in overleg met de school waar de leerlingen in klas 1 en 2 les hebben gehad.

Leerwegen op het Hondsrug College

 • De basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg bereidt voor op basisberoepsopleidingen in het mbo. De opleidingen zijn bedoeld voor de meer praktisch ingestelde leerlingen en leiden niet op voor kaderfuncties, maar veelal voor een uitvoerend beroep (niveau 1 en 2).

 • De kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn, zijn in deze leerweg het best op hun plek. Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

 • mavo en mavo

Deze leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen, die meer theoretisch ingesteld zijn. Via deze leerweg is doorstroming naar vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4) mogelijk. Ook doorstroming naar havo (mavo+) is mogelijk.

De vakcolleges binnen het vmbo
Bij de aanmelding in leerjaar 1 kiest de leerling voor een van de vier vakcolleges:

 • vakcollege techniek
 • vakcollege zorg en welzijn
 • vakcollege media, vormgeving en ICT
 • vakcollege economie en ondernemen

Het eerste jaar is in vier periodes verdeeld. Na elke periode kan de leerlingen kiezen uit een ander vakcollege, wanneer blijkt dat de vorige keuze toch niet de juiste was. Het hele jaar door in hetzelfde vakcollege blijven, is dus ook mogelijk.
Door middel van loopbaangesprekken worden de leerlingen begeleid in het maken van de juiste keuzes.

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling voor een specialisatie binnen het gekozen vakcollege.

Binnen de vakcolleges bestaan verschillende specialisaties.. De keuze voor zo’n specialisatie zorgt ervoor, dat de leerlingen les krijgen in het beroepsgerichte programma, dat het best bij hun toekomstplannen past. Binnen het Hondsrug College kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Al deze specialisaties worden aangeboden op zowel basis- als kaderniveau, uitgezonderd multimedia en applicatiebeheer.

De mavo

Binnen de mavo worden algemene vakken en het vak technologie en toepassing (T&T)aangeboden. Aan het eind van klas 2 laten leerlingen in de mavo (theoretische leerweg) een tweetal vakken vallen. Aan het eind van het 3e leerjaar wordt een definitieve keuze gemaakt voor een sector. In elke sector zijn de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen verplicht. De keuze voor een sector zorgt ervoor dat een 4e algemeen vak, dat aan de sector is gebonden, wordt opgenomen in het pakket. Daarnaast kunnen de leerlingen nog 2 vakken kiezen uit het pakket dat ze in klas 3 hebben gevolgd. In de mavo hebben leerlingen de mogelijkheid te kiezen uit 4 sectoren:

 • Zorg en welzijn, met biologie als sectorvak.
 • Techniek, met natuur- en scheikunde 1 als sectorvak.
 • Economie, met economie als sectorvak.
 • Landbouw, met natuur- en scheikunde 1 of biologie als sectorvak.

Om een goede  aansluiting op het mbo te krijgen, wordt in mavo 3 het keuzevak dienstverlening en producten (D&P) of technologie en toepassing (T&T) aangeboden. In leerjaar 4 kan D&P of T&T als examenvak worden meegenomen. In mavo3+ is sprake van een verzwaring in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de studievaardigheden.

Als er problemen zijn…

Extra ondersteuning nodig?
Sommige leerlingen kunnen het niveau van een bepaalde leerweg wel aan, maar hebben soms wat extra steun nodig. Deze leerlingen kunnen steunlessen volgen; een en ander gaat in overleg met de mentor en de ouders.

Leerwerktrajecten
Ook zijn er leerlingen voor wie de basisberoepsgerichte leerweg te moeilijk is en van wie in klas 2 al is geconstateerd, dat een diploma in deze leerweg niet haalbaar is.
Voor deze leerlingen zijn er de individuele leerwerktrajecten. Naast Nederlands, rekenen, maatschappijleer, bewegingsonderwijs en sociale en communicatieve vaardigheden lopen deze leerlingen één, twee of drie dagen in de week stage bij een bedrijf of instelling. Doorstroming naar het mbo (niveau 1 of 2) is gegarandeerd.

Nieuwe onderwijsmethode
Om de leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgstudie of werk worden zij in de bovenbouw van het vmbo sterk vanuit de praktische leersituaties gestimuleerd kennis en vaardigheden te verwerven. Daarvoor zijn nieuwe leercentra gebouwd: ruime lokalen met de modernste computerapparatuur, waarbij meerdere docenten tegelijk aanwezig zijn om leerlingen te helpen bij het leerproces.